Meldunek i numer porządkowy

Podczas budowy domu trzeba przejść przez gąszcz urzędniczych procedur i dopełnić tylu formalności, że niektórzy z nas mogą zacząć odczuwać całkiem uzasadnioną słabość. Polscy inwestorzy powinni jednak uzbroić się w większe zasoby sił oraz cierpliwości, bo po zakończeniu prac budowlanych także czeka ich wizyta w urzędzie.

Nieruchomości należy bowiem nadać numer porządkowy i zameldować się w nowo wybudowanym domu. Do dopełnienia tych spraw zobowiązują nas przepisy prawa i póki co – nie ma możliwości ich pominięcia. Prezydent RP podpisał wprawdzie ustawę, która ma znieść obowiązek meldunkowy, ale wejście jej w życie to przyszłość. Pierwotnie przyszłość tę datowano na rok 2014, ale w związku
z reorganizacją istniejących rejestrów ewidencyjnych – konieczność dopełnienia obowiązku meldunkowego ma zniknąć dopiero w 2016 roku.

Do gminy po numer porządkowy...

Aby nowo wybudowany dom posiadał określony adres – trzeba nadać mu numer porządkowy.
O nadanie takiego numeru należy wystąpić do właściwego Urzędu Gminy z pisemnym wnioskiem, do którego załączamy:

  • kopię zawiadomienia Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy;
  • kopię mapy zasadniczej, w której naniesiono inwentaryzację powykonawczą.

Musimy pamiętać, że w różnych gminach mogą od nas żądać różnych dokumentów, w związku z czym – lepiej dowiedzieć się o ich zakres wcześniej i na terenie, na którym chcemy zamieszkać. Obowiązek zawiadomienia Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót budowlanych spoczywa na inwestorze, a jego dopełnienie uprawnia do legalnego zamieszkania w domu. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 14 dni od momentu zakończenia prac. Jeśli budowa była samowolą, którą zalegalizowano w trakcie jej trwania – Urząd Nadzoru Budowlanego wyda pozwolenie na użytkowanie budynku. Dokument ten będzie niezbędny podczas dopełniania formalności meldunkowych. O nadanym numerze porządkowym zostaniemy poinformowani na piśmie w ciągu miesiąca, licząc od dnia, w którym został złożony wniosek. Kolejne dwa tygodnie od otrzymania informacji – to czas dla inwestora na odpowiednie oznakowanie posesji. Oznakowanie to musi być przede wszystkim widoczne. Tabliczkę z numerem domu sytuuje się najczęściej na budynku. Jednak w sytuacji, kiedy dom znajduje się w znacznym oddaleniu od drogi, a działka jest ogrodzona – tabliczka adresowa powinna znaleźć się także na ogrodzeniu. W miastach i miejscowościach posiadających nazwy ulic – na tabliczce powinien znajdować się numer domu wraz z nazwą ulicy. Na terenach wiejskich – tabliczka – oprócz numeru domu powinna wskazywać także nazwę miejscowości. W niektórych przypadkach w nadanym numerze porządkowym oprócz cyfr – mogą znaleźć się także litery. W zależności od sytuacji stosuje się litery wielkie bądź małe. Kiedy nasz dom jest kolejnym budynkiem mieszkalnym na terenie tej samej nieruchomości – wprowadza się litery wielkie, np. A, B, itd. Natomiast kiedy budynek został podzielony na dwa oddzielne – w adresie pojawią się litery małe, tj. a, b. Budynkom niemieszkalnym nie nadaje się numerów porządkowych.  Można jednak to uczynić na indywidualny wniosek właściciela posesji. Z wnioskami takimi występują najczęściej osoby prowadzące w miejscu zamieszkania działalność gospodarczą. O nadanie numeru porządkowego najczęściej występują prawowici właściciele nieruchomości. Wniosek może jednak także złożyć osoba faktycznie władająca nieruchomością lub ustanowiony prawnie pełnomocnik. Zarówno sam wniosek, jak i każdy złożony załącznik podlegają opłacie skarbowej, choć w praktyce nie wszystkie urzędy wymagają jej dokonania.

Obowiązkowy meldunek

Przepisy prawa nie są po to, aby o nich dyskutować. Wprawdzie można to czynić, ale w efekcie końcowym i tak musimy się do nich stosować. W Polsce, zgodnie z ustawą o ewidencji ludności – wciąż istnieje tzw. obowiązek meldunkowy. Oznacza to, że wszystkie dłuższe pobyty osób w danych miejscach powinny być potwierdzone przez właściwe urzędy meldunkowe. Formalności należy dopełnić zwłaszcza, kiedy na stałe wprowadzamy się do nowego domu. Jeszcze do niedawna przed złożeniem wniosku o nowy meldunek – trzeba było przedstawić potwierdzenie wymeldowania ze starego miejsca pobytu. Załatwienie sprawy bywało kłopotliwe zwłaszcza dla osób, które przeprowadzały się do zupełnie innych, często odległych miejscowości - od dawnego miejsca zamieszkania. Od 2011 roku sprawę meldunku załatwia się za jednorazową wizytą w urzędzie. Urzędem tym jest Wydział Ewidencji Ludności właściwy dla nowego miejsca pobytu. Obok wniosku o zameldowanie, w gminie należy przedstawić:

  • dowód osobisty;
  • akt własności nieruchomości lub inny dokument potwierdzający prawo do jej użytkowania;
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zamieszkiwania w budynku lub pozwolenie na jego użytkowanie wydane przez Urząd Nadzoru Budowlanego.

W związku ze zmianą miejsca zamieszkania zachodzi konieczność wymiany dowodu osobistego. Wprawdzie planuje się odejście od wpisywania adresu zameldowania do dowodów osobistych, ale póki co – urzędy wciąż umieszczają w dokumentach tożsamości te dane. Na wymianę dowodu mamy zgodnie z procedurami kolejne 14 dni, liczonych od potwierdzenia zameldowania pod nowym adresem. Po trzech miesiącach od dokonania zameldowania w nowym miejscu – nasz stary dowód osobisty zostanie automatycznie unieważniony, co oznacza, że możemy mieć trudności w załatwieniu podstawowych spraw. Podobnie jest z niedopełnieniem obowiązku meldunkowego. Nie zdarza się raczej, aby z tego tytułu stosowano jakieś kary, ale zameldowanie w miejscu faktycznego zamieszkania jest z wielu względów zwyczajnie wygodne. Wszystkie urzędy kierują korespondencję wprost do miejsca zamieszkania, bliżej jest do ZUS-u, Urzędu Skarbowego, obwodowej Komisji Wyborczej, itd.

Wyczekana przeprowadzka

Po dopełnieniu opisanych powyżej formalności możemy przystąpić do długo oczekiwanej przeprowadzki do nowego domu. Zamieszkamy w nim w pełni legalnie i w zgodzie z majestatem prawa. Jeśli w rodzinie są małoletnie dzieci lub osoby ubezwłasnowolnione – musimy pamiętać także o załatwieniu spraw meldunkowych za nie. W przypadku dzieci – warto poprosić o poświadczenie miejsca ich zameldowania. Urząd może potwierdzić meldunek odpowiednią pieczątką chociażby na akcie urodzenia dziecka. Pamiętajmy też, że noworodki są meldowane z urzędu. Najczęściej i co do zasady – w miejscu zameldowania matki. Jeśli zatem, tuż po przeprowadzce spodziewacie się przyjścia na świat nowego członka rodziny – tym bardziej warto jak najszybciej dopełnić obowiązku meldunkowego.

Oceń artykuł
5,00 / 3 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i skomentuj pierwszy

Autor: Agnieszka Jaros

Zdjęcia: number34.org, zer.msw.gov.pl

Polecamy Ci również

Zobacz także