Regulamin serwisu

Regulamin portalu E-mieszkanie

Grupa e-budownictwo.pl Sp. z o.o. udostępnia portal E-mieszkanie bezpłatnie użytkownikom Internetu. Rozpoczęcie korzystania z portalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione na niniejszej stronie internetowej.

Zabronione treści

W portalu E-mieszkanie nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do segregacji rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, treści pornograficzne, treści nieetyczne czy uznawane za niemoralne.

Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w portalu zdjęć, grafiki, video oraz innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności:

 • zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
 • zawierających nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,
 • obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne,
 • przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej,
 • naruszające prawo do prywatności,
 • zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora,
 • treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególności hakerstwa, crackingu lub phreackingu; zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy,
 • treści powszechnie uznane jako SPAM (w tym wielokrotne wstawianie treści z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów na forum),
 • treści zawierających reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako konkurencyjne lub działające na niekorzyść E-mieszkanie.

Użytkownicy naruszający przedstawione zasady mogą zostać usunięci z portalu poprzez zablokowanie lub też usunięcie profilu Użytkownika. Grupa e-budownictwo.pl ma prawo do niezwłocznego usunięcia treści, zdjęć samodzielnie zamieszczonych na łamach portalu przez użytkowników w przypadku uznania, iż są one niezgodne z prawem, naruszają ww. normy, naruszają prawa osób trzecich.

Grupa e-budownictwo.pl zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany funkcjonalności portalu w każdym czasie,
 • czasowego zawieszania działania portalu,
 • trwałego wyłączenia portalu,
 • niezwłocznego nieodwołalnego usunięcia dowolnej treści (np.: zdjęcia, tekstu lub linku).

Każdy konkurs, promocja lub specjalna oferta dla zarejestrowanych Użytkowników będzie regulowana oddzielnym regulaminem.

Rejestracja na portalu e-aranżacje.pl

 • Każdy Użytkownik może założyć i korzystać wyłącznie z jednego konta przyporządkowanego do jego adresu e-mail. Użytkownik nie może przenosić na osoby trzecie swojego prawa do korzystania z konta.
 • Warunkiem uzyskania statusu Użytkownika konta jest zapoznanie się z treścią niniejszego  Regulaminu. Użytkownik konta zakłada swój login i hasło pozwalające mu aktywnie korzystać z zasobów portalu e-aranżacje.pl
 • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu, normami społecznymi oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet,  a także postanowieniami niniejszego regulaminu.
 • Rejestracja na portalu e-aranzacje.pl jest darmowa

Dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Grupą e-budownictwo.pl  oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania przepisów ustawy prawo prasowe oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Grupy e-budownictwo.pl  oraz poszanowania dobrych obyczajów.

Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Grupę e-budownictwo.pl danych osobowych udostępnionych w związku z Rejestracją w celach reklamy, promocji, w celach statystycznych oraz do badania rynku, a także zachowań i preferencji Użytkowników, a także może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na zasadach opisanych poniżej.

Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji materiałów informacyjnych przygotowywanych przez redakcję serwisu. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.

Linki do innych stron www

Na stronach portalu E-mieszkanie mogą być umieszczane linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejścia na inne strony internetowe. Grupa e-budownictwo.pl nie odpowiada jednak za regulamin i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron ani za treść informacji tam zawartych.

Prawa autorskie

Korzystanie z informacji, danych umieszczonych w portalu E-mieszkanie nie oznacza dla użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

W szczególności, zabronione jest kopiowanie treści lub jej części oraz zdjęć i elementów graficznych (w tym elementów wizerunkowych portalu), a także ich udostępnianie publiczne.

Użytkownik portalu E-mieszkanie oświadcza, że posiada wszelkie prawa w tym w szczególności prawa autorskie do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć, tekstów i video (w tym szczególnie umieszczanych przez Użytkownika samodzielnie na portalu E-mieszkanie). Ponadto Użytkownik oświadcza, iż ww. utwory są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów.

Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w portalu ww. materiałów/utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.

Użytkownik upoważnia niniejszym Grupę e-budownictwo.pl do nieodpłatnego wykorzystywania ww. materiałów, w szczególności poprzez ich publikowanie na stronach E-mieszkanie i innych portalach lub gazetach Grupy e-budownictwo.pl oraz utrwalenie, zwielokrotnianie i publikowanie w wydawanych przez Grupę e-budownictwo.pl wydawnictwach i wprowadzanie ich do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity itp. Ponadto Użytkownik upoważnia Grupę e-budownictwo.pl do wykorzystywania ww. materiałów w celach promocyjnych i reklamowych.

Polityka Prywatności i Ochrona Danych Osobowych

Grupa e-budownictwo.pl sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Grupa e-budownictwo.pl), właściciel serwisu E-mieszkanie (dalej jako serwis) darzy swoich użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Dlatego też odnośnie użytkowników serwisu gromadzimy minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć ich potrzeby i bezustannie dostosowywać Serwis, jego funkcjonalność i ergonomię do wciąż zmieniających się oczekiwań. Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane, w tym, za zgodą Użytkowników, dane osobowe.

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Grupa e-budownictwo.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320380 dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z serwisu zgodnie z regulaminem, do korzystania przez Grupę e-budownictwo.pl  z udzielonej mu przez Użytkownika licencji niewyłącznej oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Grupa e-budownictwo.pl sp. z o.o. w tym organizacji takich działań. Grupa e-budownictwo.pl informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych osobowych ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Grupy e-budownictwo.pl oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych osobowych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych, a także wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub żądać ich usunięcia, co jednak wiązać się będzie z koniecznością rozwiązania umowy świadczenia usług łączącej Użytkownika z Grupa e-budownictwo.pl sp. z o.o. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Grupa e-budownictwo.pl sp. z o.o. na piśmie (na adres: Grupa e-budownictwo.pl sp. z o.o.; 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 45). Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z Serwisu.

Właściciel danych osobowych akceptuje, że Administratora Danych Osobowych może z zachowaniem przepisów prawa powierzyć przetwarzania jego danych osobowych zewnętrznemu usługodawcy, jeśli okaże się, że powierzenie takie jest konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy z właścicielem danych osobowych i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji tej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wszelkie pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: redakcja@e-budownictwo.pl

Rejestrując się w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie oraz powierzanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie, o jakim mowa powyżej.

Rejestrując się w serwisie Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail, informację handlową Grupa e-budownictwo.pl sp. z o.o. dotyczącą produktów i usług oferowanych przez Grupa e-budownictwo.pl sp. z o.o. a w szczególności w zakresie serwisu E-mieszkanie, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Grupa e-budownictwo.pl sp. z o.o.

Otrzymywanie elektronicznego i bezpłatnego Newslettera wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej Newslettera i mogą być wykorzystane do wysyłki ofert handlowych drogą elektroniczną. Podanie danych jest zawsze dobrowolne i wykorzystywane jest przez e-budownictwo.pl zgodnie z wolą użytkownika i celem ich przekazania. Każdy z zarejestrowanych użytkowników Newslettera ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć swoje dane z naszej bazy. W tym celu należy kliknąć na odpowiedni odnośnik znajdujący się w stopce każdej z wysłanych wiadomości

Dane zbierane automatycznie:
Podczas korzystania z Serwisu automatycznie zbierane mogą być dane dotyczące wizyty Użytkownika w postaci adres IP, data i czas wizyty, a także dane dotyczące skorzystania z usług serwisu, jednak dane te nie są powiązane z żadnymi danymi pozwalającymi na identyfikację osoby użytkownika i mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w Serwisie, dostosowania oferty Serwisu do Użytkownika, formułowania analiz demograficznych i behawioralnych.

Wykorzystywanie danych:
Dane osobowe podane przez Użytkownika, na których przetwarzanie wyraził zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Grupą e-budownictwo.pl sp. z o.o. /Administratorem danych będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zadane pytania.

Zmiany w regulaminie i polityce prywatności E-mieszkanie

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego portalu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w niniejszym regulaminie oraz w polityce ochrony prywatności E-mieszkanie. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników portalu. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji.

Niniejszy regulamin i polityka prywatności E-mieszkanie wchodzą w życie z dniem opublikowania.

Przydatne porady

Wyjątkowe konkursy

Nowości rynkowe

Zapisz się do newslettera

Zobacz także